پیدا

تمام جانم

درخواست حذف اطلاعات

مگه میشه تو نیمه باشی؟! تو تمامی... تو یه تماااامی کنار من.